Adatkezelési Szabályzat

1. Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.
2. Az adatkezelő

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat.

Ügyvezetője Siposné Szelei Zsuzsanna EV. Adószáma: 55470946-1-42

Székhelye; 1151. Budapest, Vácegres utca 1.

Telefonszáma: +36 (30) 1572857

Honlapja: www.kismamazona.hu

Email címe: kismamazona@gmail.com

3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szülés várható időpontja

4.Az adatkezelés célja
 • A tanfolyammal kapcsolatos adminisztratív és jogi kötelezettségek ellátása érdekében (pl. pénzügyi tranzakciók, számla kiállítása).
 • Az Önnel való kapcsolattartás érdekében történik.
5. Az adatok felhasználása
 • A Kismamazóna Baba- Mama Segítő Szolgálat a személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használja fel.
 • Harmadik félnek a személyes adatokat nem adja ki.
6.Az adatkezelés időtartama
 • Pénzügyi tranzakciókat nem érintő adatokat kérés esetén haladéktalanul, de legkésőbb30 nap múlva kerülnek törlésre.
 • Jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban a kismamazona.hu által kezelt személyes adatok a pénzügyi tranzakciótól számított 10 év múlva törlésre kerülnek.
7. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeli.

 • Az Ön kifejezett hozzájárulásával
 • Az Önnel való kapcsolattartás teljesítéséhez
 • Olyan esetekben, ahol a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat jogi kötelezettségéhez szükséges.
8. Az érintettek jogai
 • Az érintett hozzáféréshez való joga
 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • Helyesbítés joga
 • Az érintett kérheti a kismamazona.hu által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 • Törléshez való jog
  • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a kismamazona.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
   • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
   • személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a  korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az érintett kérésére a kismamazona.hu korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
   • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez lehet kezelni.
 • Tiltakozás joga
  • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.
  • Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Visszavonás joga
  • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A fenti Adatkezelési Szabályzat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogszabályi követelményei szerint készült.

A személyes adataival, annak kezelésével kapcsolatos módosítás, helyesbítését vagy törlését, (törlést csak akkor, ha már jogszabály szerint nincs szükség az adatokra) az alábbi elérhetőségeken kérheti:

Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat

Telefonszám: +36 (30) 1572857

Email: kismamazona@gmail.hu