Adatkezelési Szabályzat

1. Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.
2. Az adatkezelő
Az Ön személyes adatainak adatkezelői:

Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat
Ügyvezetője: Siposné Szelei Zsuzsanna EV.
Adószáma: 55470946-1-42
Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 16. Fsz. 12.
Telefonszáma: +36 (30) 1572857
Honlapja: www.kismamazona.hu
Email címe: kismamazona@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
Címe: 1089. Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 1437. Budapest Pf.: 762
Telefon: 06-1-210-9721

A weboldal tárhely szolgáltatója:
Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószáma: 23495919-2-41

Számlázás:
Online szoftver: Számlázz.hu
Szolgáltatást nyújtó cég: KBOSS.hu. Kft
Adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201

3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Név
Születéskori név
Anyja neve
Születési hely, idő
Nem
Állampolgárság
Állandó lakcím
Levelezési cím
Tartózkodási hely
Nem magyar állampolgár esetén a tartózkodásának jogcíme, a jogosító okirat, okmány megnevezése, száma
Társadalombiztosítási Azonosító Jel
Adóazonosító jel
Telefonszám
e-mail cím

4.Az adatkezelés célja

A hatályos jogszabályok értelmében-
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
11/2020. (II.7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
– tanfolyamaink az új törvény és kormányrendelet szerint felnőttképzési tevékenységnek minősülnek. A felnőttképzési tevékenység folytatása pedig bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséggel jár.
Továbbá adataik kezelése a kapcsolattartás és számlázási tevékenység céljából szükséges.

5. Az adatok felhasználása
A Kismamazóna Baba- Mama Segítő Szolgálat a személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használja fel.

6.Az adatkezelés időtartama
Tanfolyamra jelentkezés csak és kizárólag a szükséges adatok megadásával, illetve az adatvédelmi szabályzat, általános szerződési feltételek és a felnőttképzési szerződés jóváhagyásával lehetséges.

A hatályos jogszabály értelmében adatait 8 évig őrizzük.

7. Az adatkezelés jogalapja

Az 1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeli.

Az Ön kifejezett hozzájárulásával (adatainak szolgáltatását megtilthatja)
Az Önnel való kapcsolattartás teljesítéséhez
Olyan esetekben, ami a Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat jogi kötelezettségéhez szükséges.
8. Az érintettek jogai
Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a kismamazona.hu által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jogAz érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a kismamazona.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását
a személyes adatokat jogellenesen kezelték
személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a  korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az adatkezelés korlátozásához való jogAz érintett kérésére a kismamazona.hu korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez lehet kezelni.
Tiltakozás jogaAz érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Visszavonás jogaAz érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A fenti Adatkezelési Szabályzat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogszabályi követelményei szerint készült.

A személyes adataival, annak kezelésével kapcsolatos módosítás, helyesbítését vagy törlését, (törlést csak akkor, ha már jogszabály szerint nincs szükség az adatokra) az alábbi elérhetőségeken kérheti:

Kismamazóna Baba-Mama Segítő Szolgálat

Telefonszám: +36 (30) 1572857

Email: kismamazona@gmail.hu